Posts tagged Accounting
ACT: Khoảng 1,400 visa 190 sẽ nhận PR đến tháng 6/2019

Vào 29/11 vừa rồi, chính phủ ACT đã mở lại chương trình với một số điều chỉnh trong quy trình xét duyệt. Theo đó, có thêm 600 chỗ nữa vừa được cấp bổ sung, nâng số visa diện 190 sẽ được nhận PR từ đây đến tháng 6 năm sau lên 1,400 chỗ. Thông tin cho biết, có khả năng lớn là có khoảng 300 chỗ sẽ dành cho những hồ sơ đã nộp vào năm tài chính vừa rồi.

Read More